НИЙСЛЭЛИЙН ТӨРИЙН ӨМЧИЙН ЦЭЦЭРЛЭГТ “ЦАХИМ БҮРТГЭЛ, ЭЛСЭЛТ” ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АЖЛЫН ЗӨВЛӨМЖ