Цэцэрлэгийн эцэг эхчүүдийн дунд "Гар бөмбөг"-ийн тэмцээнийг "Нархан" бүлгийн эцэг эхийн зөвлөлөөс зохион явууллаа.